Voda na Kopaniciach je prehliadaným problémom

07.03.2020

Myjavská pahorkatina je veľmi špecifickým prostredím čo sa týka spôsobu obydlí a krajinným reliéfom. Tisíce rokov tu všade rástli listnaté lesy a zásahy človeka boli minimálne. To sa všetko zmenilo v posledných 400 rokoch, kedy značná časť porastov zmizla kvôli kopaničiarskej urbanizácii. Dnes je pôvodných lesov na Kopaniciach minimum. Lesné hospodárstvo sa zmenilo vysádzaním ihličnatých/zmiešaných lesov pre vyššiu výnosnosť, preto sa narušila pôdna štruktúra a to malo vplyv i nad podzemné vodstvo.


Les prirodzene udržiava vodu v pôde. Pôdy na Kopaniciach sú ťažké a ílovité, takže priepustnosť majú o čosi nižšiu ako úrodnejšie pôdy, ale dlho sa v nich dokáže udržať vlaha. Môžete si to pokojne potvrdiť aj vy sami, stačí ak aj v najväčších suchách kopnete pár krát motykou do zeme a prerazíte vrchnú suchú škrupinu. Keďže lesy zmizli, alebo boli nahradené inými typmi, pôda stratila prirodzenú schopnosť prijímať vodu. Ešte viac sa prírodné podmienky zhoršili kolektivizáciou minulého režimu a masívnym obrábaním pôdy, úpravou tokov, prehlbovaním korýt a odvodňovacími kanálmi. Dnes v tom pokračujú pôdohospodári pre biznis zo zlej dotačnej politiky pestovaním napr. repkovej monokultúry, alebo bezúžitkovým kosením pasienkov. Krátkodobé zvýšené hladiny a rozvodnené jarky súvisia najmä s industrializovaným spôsobom obrábania poľnohospodárskej pôdy, čo je globálnym problémom. V súčasnosti sa vlastníctvo pozemkov vrátilo do súkromných rúk, avšak zmluvne na veľkej časti z nich hospodária družstvá bez peňazí nazvyš a časť hospodárskej pôdy je zanedbaná. Budovaním priehrad, ako Brestovec, St. Myjava alebo Matejovec sa možno odvodňovanie spomalilo, ale treba povedať, že priehrady sú neprirodzenými zásobárňami vody a sú neprirodzeným prvkom krajinnej kultúry u nás.

Regulácia Rudníckeho potoka je jedným z ukážkových prípadov zbytočnej devastácie prírody
Regulácia Rudníckeho potoka je jedným z ukážkových prípadov zbytočnej devastácie prírody

Kedysi človek musel pre svoje limity s prírodou ´´'vychádzať'' a preto, hoci sa odlesňovalo, snažili sa ľudia udržať vodu v pôde napríklad tým, že zem obhospodarovali pozdĺž vrstevníc a sadili stromy v líniách pre zníženie erózie. Navyše biodiverzita plodín bola širšia a starostlivosť o pôdu bola šetrnejšia a ekologickejšia.

Dnes zostali len lúky a spustnuté pasienky, holé kopce, kde po jednom-dvoch väčších dažďoch hrozia postupné zosuvy pôdy a voda, ktorá sa nemá kde udržať, sa z nich valí do dolín, kde spôsobujú ďalšie problémy (najlepším príkladom je Svacenický jarok). Vybudovaním odvodňovacích systémov sa síce zamedzilo ďalším škodlivým javom ako povodne, ale znova je to len následok, nie príčina. Klíma je náchylnejšia na väčšie teplotné rozdiely. Ak na pôdu, ktorá nie je schopná udržať vodu, zasvieti letné Slnko, prehrieva sa omnoho viac. Toto teplo si zem prirodzene udržiava v sebe a tým pádom sa z nej uvoľňuje, čo je významným a podceňovaným prispievateľom klimatických zmien. Ľudia sú komfortnejší a odchádzajú pre lepšie životné podmienky do väčších miest, naopak ľudia z väčších miest sem prichádzajú na odpočinok, ale nemajú väzby s okolím a kopaničiarskou jedinečnosťou. Ovocné sady pustnú a namiesto záujmu o okolie sa ľudia uzatvárajú vo svojich záhradách s krásne upraveným trávnikom užívajúc si okolitý pokoj s vedomím, že sa nič nemení. Stratilo sa prírodné puto človeka z kopaníc a jeho zeme.

Svoju budúcnosť máme priamo pod nohami. Kopanice nie sú pre svoj sídelný charakter najviac znečisteným a suchým krajom, ale masívnym odvodňovaním v posledných desaťročiach sa sami pripravujeme o ich pôžitok. Vidíme to na kolísavosti úrody, na unavených stromoch v teplých mesiacoch, na prúdoch vody valiacich sa z oráčin po daždi. Ako tomu zabrániť? Jednoducho narúšať utlačenú pôdu, vysádzať stromy napr. vedľa ciest, ktoré môžu mať zároveň funkciu vetrolamov, ale aj na hraniciach pozemkov, odstraňovať neprirodzené výškové rozdiely pôdy pre lepšiu schopnosť vody vytvoriť si podzemné kanáliky a neregulovať prirodzenú cestu povrchovej vody tam, kde to nie je nevyhnutné.